FB MONO har fått utarbeidet en rapport (vedlagt) som vurderer området ihht Naturmangfoldloven §§8-12, samt innhentet en vurdering fra Forsvaret i forhold til nevnte rapport og Forsvarets egen vurdering av situasjonen. En av konklusjonene i rapporten er at 15 juli kan antas å være for tidlig å åpne for frislipp av hund, og at dette må vurderes fra år til år ift sesongvariasjoner i hekkeperioder. Hverken Forsvaret eller Forsvarsbygg har ressurser til å drive en slik årlig vurdering, spesielt med tanke på at dette må gjøres i en periode der sommerferien avvikles for de fleste. Med bakgrunn i denne vurderingen, samt «Føre-var-prinsippet» i Naturmangfoldloven, er følgende beslutning fattet:

Dressurområdet kan benyttes tidligst fom 1 august som en fast ordning så lenge avtalen gjelder.