Som de fleste vil vite, har Norsk Kennel Klub lenge arbeidet for en omorganisering av NKK. NKK har 23 000 direkte medlemmer med full stemmerett. Klubber som samarbeider med NKK har til sammen 65 000 medlemmer, men disse representerer, etter dagens stemmerettsregler, bare 6 500 stemmer.

NKKs nye organisasjon vil tre i kraft fra 01.01.07. Nye NKK blir en paraplyorganisasjon for klubber og forbund. Ingen vil lenger kunne være personlig og direkte medlem i NKK. Men indirekte vil vi alle bli medlemmer i nye NKK gjennom medlemskap i en eller flere av de klubber som inngår i nye NKK. NKK vil stå for innkreving av medlemskontingentene til klubber og forbund inklusive en grunnkontingent til NKK. Klubbenes kontingent vil vidresendes til klubbene omgående og automatisk fra NKK. Grunnkontingentens størrelse vil bli besluttet av representantskapet i NKK. Klubbene vil som før ha ansvaret for sin egen økonomi og bibeholder sin status som egen juridisk enhet. Grunnkontingenten til NKK vil ikke inngå i den enkelte klubbs regnskap.

Nåværende samarbeidsavgift til NKK på kr. 32.- pr år som klubbene betaler vil utgå. Grunnkontingenten til NKK for 2007 vil bli besluttet på NKKs representantskapsmøte i 2006.

Klubber og forbund tilsluttet nye NKK vil samlet representere 60 000 til 70 000 stemmer på NKKs representantskapsmøte, herav vil de fem jakthundforbund ventelig representere noe over 30 000 stemmer.

Jakthundsektoren med FKF som lokomotiv ble tidlig klar over viktigheten av det organisasjonsarbeid som var iverksatt av NKK, og har vært aktive for å påvirke utviklingen i ønsket retning. For å få en enhetlig struktur på jakthundforbundene besluttet representantskapet i FKF enstemmig å omdanne FKF til et reelt forbund sammenlignbart med de øvrige jakthundforbund. Dette åpnet veien til en samarbeidsløsning, kalt jakthunddivisjon, hvor alle fem jakthundforbund inngår.

Det viktigste i denne omorganiseringen av NKK er:

  • Beslutninger, ansvar og myndighet blir delegert til laveste mulige fagplan i organisasjonen slik at klubber/forbund er med i beslutninger som omfatter dem.

  • Nye NKK vil ha vesentlig høgre medlemstall og derav bli hørt i hundsak mot politikere og øvrig storsamfunn.

  • Ved stordriftsfordeler vil vi alle spare driftsomkostninger.

Følgende formaliteter er på plass:

- Den nye organisasjonsform for NKK er besluttet og nye vedtekter er vedtatt.

- FKF har besluttet overgang til reelt forbund og nye vedtekter er vedtatt.

- Samarbeidsavtale mellom de fem jakthundforbund er inngått.

- Samarbeidsavtale mellom de åtte raseklubbene i FKF er inngått.

Følgende formaliteter må på plass i år:

- Avtale om medlemskap mellom den enkelte klubb og forbund og NKK må undertegnes.

- Vedtektene i alle klubber og forbund må revideres og bringes i samsvar med NKKs normalvedtekter (relativt få endringer synes nødvendig).

Nye FKF vil representere de nær førti medlemsklubbene i alle forhold bortsett fra saker som vedrører raseklubbenes kynologiske ansvar. Den enkelte raseklubb har et suverent ansvar for den eller de raser klubben representerer. Raseklubbene har dannet et raseutvalg, bestående av lederne i raseklubbene, som skal behandle alle spørsmål av kynologisk natur. Raseutvalgets uttalelser kan ikke etterprøves eller endres av styret i FKF.

Ved organisasjonsmøtet i januar deltok ledelsen i de fem jakthundforbund, lederne av de åtte raseklubbene i FKF og representanter for mange av FKFs distriktsklubber samt (delvis) representanter for NKK. Møtet var preget av entusiasme og begeistring.

Gunnar Handberg

(leder av Jakthunddivisjonens arbeidsutvalg)