PÅMINNELSER/INNSKJERPELSER/ENDRINGER I DELTAKELSE PÅ JAKTPRØVER HØST OG VINTER Herunder kommer referat fra møtet med ledende jaktprøvearrangører 15.11.07.

Møtet var kommet i stand etter initiativ fra FKF. Bakgrunnen var de sprikende rutiner blant dagens jaktprøvearrangører når det gjelder håndtering av påmeldinger til våre jaktprøver. Noen bestemmelser er fra før nedfelt i Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver, og noen rutiner har jaktprøvearrangører selv etablert med årene. Prosjektgruppa vurderer det slik at det vil bli bedre for både arrangører og deltakere dersom det ble etablert rutiner som ble håndhevet likt av alle prøvearrangører i Norge. Det sier seg imidlertid selv at ved noen av de største jaktprøvearrangementene kan det forekomme noen avvik fra den felles praksis som man nedenunder er enig om å iverksette fra jaktprøvene vinteren 2008. Da må imidlertid denne arrangøren oppgi informasjon om dette til deltakerne.

PÅMELDINGSPROSEDYRE Det har vært skrevet om igjen og om igjen hvilken prosedyre deltakeren skal bruke når han/hun melder på en prøve, men arrangørenes erfaring er at dette nok ikke kan nevnes for ofte!

I dag benytter langt de fleste seg av internett og betaler over nettbank. Noen bruker fremdeles giro innbetalingsblankett og noen få betaler inn kontant hvor arrangøren da får en utbetalingsanvisning som man må gå i sin bank for å sette inn på konto. Det siste håper vi deltakerne slutter med, da det skaper ekstraarbeid for arrangøren.

Det aller viktigste ved påmeldingen er : KORREKT REGISTRERINGSNUMMER PÅ HUNDEN. I informasjonsrubrikken på nettbanken starter man med denne informasjon, deretter klasse, hvilken dag(er) man ønsker start og oppgi deretter mobilnr. emailadresse om dere har det. Melder man på alle dager, oppgis ikke dato. Er det annen fører enn eier, må dette også oppgis. Ikke skriv deres egen navn og adresse, kennelnavn og rase og navn på hunden, - alle disse opplysninger får vi fra NKK’s databaser når vi har korrekt registreringsnummer! Husk linjeskift når informasjonen legges inn. Ikke skriv alle opplysninger på en og samme linje. Da kan det skje at ikke all informasjon blir med på den innbetalingskvittering arrangøren mottar.

Sjekk også at dere har meldt på korrekt prøve. Det er fort gjort å se på linjen ovenfor eller nedenfor når det gjelder oppgitt bankkontonummer til prøven. Dersom dette sendes til feil mottaker, vil dere kunne miste en prøvestart.

Når det gjelder påmelding til NM-arrangement så som NM Vinter, NM Skog og NM Lavland gjelder det spesielle regler for å være kvalifisert for deltakelse. I Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver står det:

”Man er kvalifisert for deltakelse i den prøvekategori man har oppnådd nødvendig resultat som kreves for deltakelse”.

NM Skog/NM Vinter er åpent for hunder som har oppnådd 1. premie AK eller VK-premiering i inneværende eller i ett av de to foregående år.

Kvalifisering til NM Høyfjell og Lavland krever 1. VK-premiering i inneværende eller i ett av de to foregående år. Ved overtegning går de med den eldste premiering ut ført.

Ved påmelding til NM-arrangement kreves det at deltaker på påmeldingen oppgir dato, måned og år når siste 1. AK/1. VK eller annen VK-premiering (2. VK m/Res.Cacit) er oppnådd. Unnlater man å oppgi dette, vil påmeldingen være ugyldig og ikke bli registrert.

OVERTEGNING PÅ PRØVER INNEN FRISTEN/TREKKING Blir en jaktprøve overtegnet innen fristen, skal det etter regelverket foretas trekking blant de hunder som er påmeldt innen fristens utgang. Dette er en prosedyre som jaktprøveprogrammet selv utfører etter at prøvesekretær velger kommandoen: ”Fordel antall deltakere på definert antall partier”. Det er ikke slik at arrangøren manuelt plukker ut hvem som skal få tildelt en eller flere starter! Det har imidlertid blitt fremsatt en del kritikk overfor jaktprøvearrangører og NKK over den metode jaktprøveprogrammet foretar dette på i dag. Den komite som FKF har etablert for å utvikle jaktprøveprogrammet forstår og tar denne kritikk på alvor, og skal søke å endre de kriterier som ligger til grunn i jaktprøveprogrammet ved trekking så raskt som mulig, slik at det blir en mer rettferdig fordeling av antall starter på de prøver som er overtegnet.

SVAR TIL DELTAKERE ETTER PÅMELDING Deltakerne i gruppen var alle positive til at det er gitt åpning for å avvikle den gjeldende praksis ved å sende brev til hver enkelt deltaker om vedkommende har fått plass eller står på venteliste. Denne prosedyre krever imidlertid at arrangøren har en egen webside, da kunngjøring om at arrangørens avvik fra praksis vil komme tilsyne på terminlisten slik: ”Brev sendes ikke, se web www.xxxxxxxxxxx”. I dette øyeblikk vet deltakeren at han/hun må sjekke den aktuelle webadresse for å selv å kontrollere om man finner igjen sin påmelding på de utlagte partilister eller på ventelisten dersom prøven er overtegnet. De deltakere som ikke selv har internettilgang, må selv ta kontakt med arrangøren telefonisk. Årets NM-arrangør, NESK, har fulgt denne prosedyre, og sitter igjen med god erfaring.

Arrangører som ikke har egen webside, må fortsatt følge den gjeldende praksis med utsendelse av brev til deltakerne.

Vi presiserer at ordningen med bruk av webside er en frivillig sak fra arrangørens side. Ønsker man å fortsette med utsendelse av brev, så følger man denne praksis.

Fordeler: Arrangøren sparer betydelige beløp i portokostnader.

Deltakerne vil få informasjon om sin påmelding på et langt tidligere stadium enn hva tilfelle kan være med gjeldende praksis, der man i verste fall kan risikere å få brev 2-3 dager før prøven starter. Det blir langt bedre tid til for deltakerne å planlegge reise og innkvartering i god tid før prøven starter.

En uke etter at påmeldingsfristen har gått ut (da skal arrangøren ha fått med seg alle bankoverføringer), - de fleste prøver har påmeldingsfrist 4 uker før prøven starter – vil arrangøren kunne legge ut foreløpige partilister samt en venteliste dersom prøven er overtegnet. Man må da kontrollere om man har kommet med eller ikke, og ta kontakt med arrangøren dersom man ikke finner igjen sin påmelding. De kan være feil ved påmeldingen, og da vil ikke denne bli registrert.

Ulemper: Vi ser ingen ulemper i å anvende ovenfor nevnte praksis, annet enn at de deltakere som ikke har internettilgang må selv ta kontakt med arrangøren for å få bekreftet deltakelse eller venteliste. Disse personer er imidlertid i et så lite antall, at vi velger å ta størst hensyn til det store flertall som i dag har internettilgang, enten privat eller på jobb.

UTLEGGING AV PARTILISTER/VENTELISTER

Arrangøren kan legge ut en deltakerliste eller partilistene når trekning er foretatt etter at fristen er gått ut. Det må gjøres uttrykkelig oppmerksom på at partilistene er foreløpige og at endringer vil forekomme før prøven starter! De første lister er kun fordi deltakerne skal få informasjon om deres påmeldinger er innkommet og om de har fått plass eller er på venteliste.

Kan man ikke finne igjen sin påmelding, må man selv ta kontakt med arrangøren.

Når det gjelder ventelister, vil disse også bli lagt ut på arrangørens webside. Ettersom man kommer inn fra venteliste og på partilisten, kan det for eksempel ligge en partihenvisning på ventelisten: F1 (fredag), L3 (lørdag) eller S2 (søndag) eller en annen informasjon som forteller at man har fått en plass på prøven.

Dersom man ikke ønsker å stå på venteliste, må man gi skriftlig beskjed til arrangøren senest innen 3 dager før prøven starter!! Dette kan skje pr. mail eller post og fordrer da at arrangøren oppgir aktuell mailadresse i terminlisten. Dersom man unnlater å gi beskjed, vil arrangøren oppfatte dette som en bekreftelse på at man ønsker å stå på ventelisten. Blir man ropt opp fra venteliste og ikke har møtt frem, har man ikke krav på å få påmeldingsavgiften refundert, - se nærmere om dette nedenfor.

Det er allment kjent at det kan være dommermangel på enkelte prøver, og for å få en dommer til å dømme vil det kunne skje at vedkommende da også ønsker å stille sin hund. Om prøvearrangøren velger å etterkomme dette ønske, da han i motsatt tilfelle må avlyse et helt parti med for eksempel 14 deltakere, blir man dessverre tvunget til sette ventelisten tilside. Vi regner med deltakernes forståelse for at slike tilfeller kan forekomme.

REFUSJONER/KRITERIER FOR TILBAKEBETALING AV PÅMELDINGSAVGIFT Arrangørene vil hetter følge den bestemmelse som er nedfelt i ”Norsk Kennel Klubs regler for fuglehundprøver” når det gjelder tilbakebetaling:

Møter ikke hunden til fastsatt tid på prøvestedet , kan påmeldingsavgiften ikke kreves tilbakebetalt.

  1. Påmeldingsavgiften (fratrukket 20% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis:
    • Påmelding ikke godtas.
    • Ved forfall legitimert ved veterinærattest for hund eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop.

Ved oversendte attester må deltaker påføre det kontonummer han/hun ønsker avgiften overført til.

Hunder som trekkes fra venteliste innen den frist som er angitt ovenfor, vil få refundert sin påmeldingsavgift uten fradrag for adm.gebyr. I den skriftlige meddelelsen må deltakeren oppgi hvilket kontonummer beløpet skal tilbakeføres til.

Deltakere som har påmeldt sin hund i flere klasser, for eksempel VK dag 1, og AK dag 2 og 3, og som går videre til VK-semifinale og VK-finale, vil kunne benytte sin AK-påmelding til å dekke avgiften for start i semifinale og evt. finale. Det overskytende beløp tilfaller arrangøren.

ROKKERING AV HUNDER.

Dersom deltakerens hund ikke kan stille til start på prøven, plikter vedkommende så raskt som mulig å gi beskjed til arrangøren. Er hund(er) eller eier blitt skadet, sendes veterinærattest eller legeattest innenfor det regelverk som foreligger. Eier vil da få refundert 80% av innbetalt startkontingent.

Det gjøres utrykkelig oppmerksom på at det er deltakerens hun(er) som har fått plass på prøven, og ikke eieren. Det tillates derfor ikke at en av eierens andre hunder kan få overta denne plassen. Dersom det finnes en venteliste, er det den neste på denne liste som settes inn på ledig plass. Dette også selv om eieren har en påmeldt hund på ventelisten.

Finne det derimot ingen venteliste og det er plass, kan eieren melde på en av sine andre hunder og innbetale som vanlig startkontingent for denne.