Årsberetninga, budsjett og regnskap ble godkjent av årsmøtet som talte 18 personer på Bardufosstun med noen mindre justeringer (se protokoll).

Revisors berettning godkjent

Tre forslag ble fremmet av styret til MTFK:

Forslag 1. Det godkjennes kjøp av skaphenger til frakt av utstyr ved prøver/arrangementer for inntil kr 40.000 kroner ved styret.

Forslag 2. Årsmøtet gir kr 900 i godtgjørelse til medlemmer av hovedstyret som en påskjønnelse for å ta på seg verv og til utgifter vedrørende dette. Stiplulert kostnad kr 6500 pr. år.

Forslag3. Årsmøtet vedtar at styret får fullmakt ttil å skaffe klubbjakker med klubbens logo subidiert med kroner 200, en jakke til netto kr 825,- med trykk. Hensikten er å profilere klubben utad..

Valgkomiteens innstilling godkjent.

Ut av styret trer leder av jaktutvalget Mads Hanssen og leder av utstillingsutvalget, May- Ann Hanssen. Klubben takker begge for mangeårig innsats for MTFK og begge får en blomster som en påskjønnelse.

Ny i Jaktutvalget kommer Morten Nordhus og ny i utstillingsutvalget blir Veronica Jakobsen. Øvrige medlemmer og leder av klubben

fortsetter.

For nærmere detaljer se under fanen " Om klubben" og protokoll fra møtet.