Årsmøtet 2015 avviklet

Årsmøtet 2015

Tre saker fremmet av styret var oppe på årsmøtet.

Heder til Mai-Ann Pedersen og Mads Hanssen

Årsberetninga, budsjett og regnskap ble godkjent av årsmøtet som talte 18 personer på Bardufosstun med noen mindre justeringer (se protokoll).

Revisors berettning godkjent

Tre forslag ble fremmet av styret til MTFK:

Forslag 1. Det godkjennes kjøp av skaphenger til frakt av utstyr ved prøver/arrangementer for inntil kr 40.000 kroner ved styret.

Forslag 2. Årsmøtet gir kr 900 i godtgjørelse til medlemmer av hovedstyret som en påskjønnelse for å ta på seg verv og til utgifter vedrørende dette. Stiplulert kostnad kr 6500 pr. år.

Forslag3. Årsmøtet vedtar at styret får fullmakt ttil å skaffe klubbjakker med klubbens logo subidiert med kroner 200, en jakke til netto kr 825,- med trykk. Hensikten er å profilere klubben utad..

Valgkomiteens innstilling godkjent.

Ut av styret trer leder av jaktutvalget Mads Hanssen og leder av utstillingsutvalget, May- Ann Hanssen. Klubben takker begge for mangeårig innsats for MTFK og begge får en blomster som en påskjønnelse.

Ny i Jaktutvalget kommer Morten Nordhus og ny i utstillingsutvalget blir Veronica Jakobsen. Øvrige medlemmer og leder av klubben

fortsetter.

For nærmere detaljer se under fanen " Om klubben" og protokoll fra møtet.