UTDRAG FRA LOVER FOR MIDT-TROMS FUGLEHUNDKLUBB
§ 11 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. februar og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel.

Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer med minst 6 ukers varsel,
slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen.

Tidsfristene kan av årsmøtet vedtas lengre, men ikke kortere.

Med innkallelsen skal følge:
· Dagsorden
· Undertegnet Årsberetning
· Undertegnet regnskap med revisors beretning
· Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
· Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststempletsenest 4 uker før møtedato

Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen.
2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:
a) alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent.

Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes.

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves.